Nilai-Nilai Perusahaan

Keunggulan

 • Satu langkah lebih baik dan lebih cepat dibandingkan orang lain pada umumnya atau pesaing;
 • Mempunyai gambaran kedepan yang jelas dan terarah; dan
 • Handal mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam segala keadaaan.

Disiplin

 • Mengarah kepada sesuatu yang lebih baik melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan secara terus-menerus;
 • Cara berpikir dan cara bersikap yang sesempurna mungkin; dan
 • Bersikap disiplin sesuai dengan norma organisasi.

Integritas

 • Berkomitmen yang disertai dengan sikap yang konsisten;
 • Dapat dipercaya (jujur dan tulus);
 • Dapat menjaga etika usaha;
 • Mempunyai rasa memiliki yang tinggi; dan
 • Menjadi panutan bagi karyawan lainnya.

DapatDiandalkan

 • Mempunyai mental seorang juara, yang tercermin dari perilaku yang senantiasa berpikir positif dan cerdas; dan
 • Rasa tanggungjawab yang penuh terhadap segala sesuatu yang dilakukan.

Akuntabilitas

 • Menyampaikan sesuatu berlandaskan pada data fakta; dan
 • Keterbukaan yang obyektif dan bijaksana.

Kerjasama

 • Sinergi;
 • Bersedia berkorban satu sama lain; dan
 • Tidak saling menyalahkan satu sama lain.

Motivasi Tinggi

 • Bekerja dengan proses yang benar dan berorientasi pada hasil yang optimal;
 • Motivasi yang tinggi dalam bentuk bersedia melakukan pekerjaan lebih dan bersikap proaktif;
 • Meningkatkan keahlian; dan
 • Saling menjaga atau memelihara satu sama lain.

Profesional

 • Berorientasi kepada konsumen;
 • Kemampuan memimpin yang handal; dan
 • Mempunyai jiwa kewirausahaan yang mampu mengkalkulasikan risiko, inovatif dan kreatif.